Overdracht van bosgrond vindt plaats in 2 fasen. Fase 1 is de koopakte. Fase 2 is de notariële akte. Uiteindelijk zorgt de notaris voor de juridische, financiële en kadastrale verwerking van de ovedrracht.

Indien koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen, wordt een (voorlopige) koopakte opgesteld. Dit is een document van beperkte omvang met in ieder geval de beschrijving van het perceel, de namen van de koper en verkoper, het overeengekomen bedrag en de eventuele voorwaarden. Dit document wordt ondertekend door de koper en verkoper. Beide partijen ontvangen een authentiek exemplaar. Ook krijgt de notaris een exemplaar. Dit exemplaar kan gezien worden als de opdrachtbevestiging voor de notaris.

De notaris kan dan de overdrachtsakte (eigendomsakte) op gaan stellen. Na  goedkeuring van het concept geeft de notaris aan hoeveel geld er gestort dient te worden op de derden gelden rekening van de notaris.

De dag voor de officiële overdracht dient het geld op de rekening te staan.

De overdracht vindt plaats op het kantoor van de notaris. Indien 1 van de partijen niet aanwezig kan zijn, kan er gewerkt worden met een volmacht. Dat houdt in dat de notaris een aanvullend document opstelt waarin u aangeeft dat een medewerker van het notariskantoor uit uw naam mag tekenen. Deze volmacht dient u wel te "legaliseren" bij een andere notaris. Legaliseren wil zeggen dat een willekeurige notaris uw identiteit moet checken aan de hand van uw paspoort. Deze handeling kan extra geld kosten.  

Eén of 2 dagen na de overdracht krijgt de verkoper het afgesproken bedrag uitgekeerd.